Sökning: "Sofia Alm"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sofia Alm.

 1. 1. "Är man med i leken får man leken tåla..."

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Alm; Therese Jutendahl; Rebecca Åbom; [2021]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; Acceptans; Integritet; Gränsdragning; Generation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Är man med i leken får man leken tåla…”. En fenomenologisk studie av olika generationers uppfattning om individanpassad marknadsföring ur ett integritetsperspektiv Seminariedatum: 14/1 2021 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sofia Alm, Therese Jutendahl och Rebecca Åbom Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Individanpassad marknadsföring, Acceptans, Integritet, Gränsdragning, Generation Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. LÄS MER

 2. 2. The Locked-In Identity? : A case study of the management of multiple organizational identities in a dependent partner organization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sofia Alm; [2020]
  Nyckelord :organizational identity; multiple organizational identities; management of multiple organizational identities; dependent partner organizations; member identification.; organisatorisk identitet; multipla organisatoriska identiteter; hanteringen multipla organisatoriska identiteter; beroende partnerorganisationer; medlemsidentifiering;

  Sammanfattning : For decades´ researchers as well as business managers have deliberated on the matter of what constitutes an organization´s core and identity. This paper investigates the management of multiple identities in a dependent partner organization, defined as an organization with products or services dependent on, and/or with a business derived from, a mother organization´s products or services. LÄS MER

 3. 3. Upphandlad demokrati : hur bibliotekens demokratiska uppdrag tolkas och görs på privat drivna folkbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sofia Berg; [2018]
  Nyckelord :Eng: ALM; public libraries; privatised public libraries; democracy; The Public Sphere; Jürgen Habermas; library act; the aim of public libraries Sve: ABM; folkbibliotek; privat drivna folkbibliotek; demokrati; den offentliga sfären; bibliotekslag; bibliotekens ändamål; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Public libraries in Sweden have a tradition of being run by public sector in each municipality. However, in the last twenty years there have been changes in culture politics and society, which have resulted in some public libraries now being run by the private sector. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledares hälsofrämjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Axelsson; Sofia Alm; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsan; Grundskolan; KASAM; Konstruktivistisk vägledning; Studie- och yrkesvägledning; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka studie- och yrkesvägledares hälsofrämjandearbete. Våra frågeställningar som vi lutat vår studie mot har varit: På vilket sätt arbetarstudie- och yrkesvägledare i grundskolan hälsofrämjande i det enskilda arbetet? Vilkahälsofrämjande insatser anser studie- och yrkesvägledare i grundskolan att de kan bidra och bidrar med genom elevhälsan?För att ta reda på detta valde vi att intervjua utbildade studie- och yrkesvägledareverksamma i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Dukning : Påverkan och förväntningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sofia Fugett- Persson; Victor Alm; [2017]
  Nyckelord :Dukning; Estetiska kompositionsbegrepp; Förväntning; Bordsdekoration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER