Sökning: "Sofia Asp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Asp.

  1. 1. Vård av långvarigt sjuka barn : Utifrån sjuksköterskors erfarenhet

    Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

    Författare :Sofia Asp; Hilda Magnusson; [2020]
    Nyckelord :Barn; långvarig sjukdom; omvårdnad; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Barn som drabbas av långvariga sjukdomar har idag goda chanser till överlevnad. Dessa barn kräver långvarig eller återkommande sjukhusvård vilket kräver mer resurser och tid för att ha möjlighet att bli bättre i sin sjukdom. Detta i sin tur ställer ökade krav på sjuksköterskans kunskap. LÄS MER