Sökning: "Sofia Axelson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Axelson.

  1. 1. DET AKTIVITETSBASERADE KONTORET - FRIHET ELLER KONTROLL? En diskursanalytisk studie av anställdas tal om kontorstypen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Olivia Nilsson Busk; Sofia Axelson; [2018-08-25]
    Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; makt; frihet; disciplinering; styrning; Foucault; diskursanalys;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka innebörden av det aktivitetsbaseradekontoret ur ett maktperspektiv genom att studera anställdas tal omkontorstypen.Teori: Det empiriska materialet analyserades och tolkades med hjälp av enFoucaultinspirerad diskursanalys utifrån begrepp såsom disciplinering ochstyrning. LÄS MER