Sökning: "Sofia Bergkvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sofia Bergkvist.

 1. 1. Physical Literacy : Vägen till ett aktivt liv för barn och ungdomar?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Bergkvist; Anna Gruffman; Angelica Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Motivation; self-esteem; physical activity; coach; Motivation; Självkänsla; fysisk aktivitet; tränare;

  Sammanfattning : More and more children and adolescents are sedentary, and many do not meet recommended guidelines for physical activity. This is a negative trend when children and young people have a lot to gain from having a broad physical bank. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga revisorers avancemang inom revisionsbranschen : En studie om jämställdhet och struktur

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emelie Adolfsson; Sofia Bergkvist; Anna Bjärkstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Allmänna och enskilda vägar : Väghållaransvar utanför detaljplanelagt område

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Sofia Bergkvist; Johanna Runge; [2017]
  Nyckelord :The Swedish Transport Administration; municipalities; individual road; public road; community facilities; Enskild väg; allmän väg; väg; REV; Trafikverket; utanför planlagt område; gemensamhetsanläggning; väghållaransvar;

  Sammanfattning : För att infrastrukturen, gällande trafiken, ska fungera krävs det att vägnätet uppfyller sin funktion. Även ansvarsfördelningen mellan de olika parterna, Trafikverket, kommunerna och enskilda fastighetsägare, är viktig och det är lätt att det uppstår konflikter eller meningsskiljaktigheter. LÄS MER

 4. 4. Behov av stöd för syskon till patienter med schizofreni

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Bergkvist; Sabina Friedvall; [2015]
  Nyckelord :Schizofreni; Syskon; Familj; Coping; Känslor; Stöd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundSchizofreni anses vara den allvarligaste av psykossjukdomar och leder ofta till livslångt psykiskt lidande. Ca 1300 personer insjuknar i Sverige per år. Sjukdomsförloppet går i skov som kan vara olika långa samt av olika svårighetsgrad och tiden däremellan kan vara helt eller delvis symtomfri. LÄS MER

 5. 5. "Det är lite ge och ta" : En kvalitativ studie om Work-Life Balance och utförandet av privata angelägenheter på arbetstid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Bergkvist; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för hur anställda balanserar arbete och övrigt liv med fokus på de privata angelägenheter som görs på arbetstid. Jag vill ta reda på hur de anställda rättfärdigar dessa handlingar och även undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vad man gör av privat karaktär på arbetstid och uppfattningen kring det. LÄS MER