Sökning: "Sofia Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sofia Eliasson.

 1. 1. “Man kan väldigt lätt tro att man är världens sämsta socialsekreterare” En kvalitativ studie om socialsekreterares känslor och tankar om yrkesrelaterade misstag inom social barnavård.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Eliasson; Dorothea Harrison; [2021-05-26]
  Nyckelord :social barnvård; misstag; stöd; skam; granskning;

  Sammanfattning : Den sociala barnavården är en komplex praktik som kan påverka barn och familjers liv påavsevärda sätt. Risken för misstag är ständigt närvarande i det dagliga arbetet som är präglat avsvåra bedömningar gällande utredningar av familjer. Socialsekreteraren behöver beakta lagar ochregler samt klienters individuella behov. LÄS MER

 2. 2. ”Jag förstår väldigt lite när jag sitter hemma” : En studie om hur distansarbetet påverkar kunskapsöverföring mellan medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Eliasson; Emma Westman; [2021]
  Nyckelord :kunskapsöverföring; distansarbete; informellt lärande; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap kring hur distansarbete har påverkat kunskapsöverföringen mellan medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet. De frågeställningar som formulerats för att besvara studiens syfte är: Hur påverkar distansarbetet kunskapsöverföring mellan medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet? och Hur påverkar distansarbetet kunskapsöverföring i de informella sammanhangen inom byggbranschens administrativa verksamhet? För att besvara studiens syfte och frågeställningar har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet där samtliga övergått till distansarbete. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans perspektiv på att använda NEWS2 på vårdavdelning : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Eliasson; Shiva Abdollahzadeh; [2021]
  Nyckelord :National Early Warning Score2; Sjuksköterska; Vårdavdelning; Vårdprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: NEWS2 är en bedömningsskala som används för att identifiera tidiga tecken på en försämrad patient. Det har tidigare gjorts studier där patientsäkerheten har setts öka med hjälp av NEWS2. Det framkommer dock inte tydligt i tidigare forskning hur vårdpersonalen ställer sig till bedömningsskalan. LÄS MER

 4. 4. Analys av skillnader vid centraliserad och decentraliserad lagerstruktur - En fallstudie med avseende på tonkilometer, transportkostnad och koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Eliasson; Sofia Hagman; [2016-09-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teoretisk referensram: Transporter är grundläggande för att företagsamhet och konsumtion i samhällen skall fungera. Därför är logistikfunktioner viktiga för att upprätta effektiva distributionskedjor. LÄS MER

 5. 5. FRAMTAGNING AV INSTALLATIONSKIT FÖR PROJEKTILINMÄTNINGSYSTEM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Marcus Hassa; Sofia Eliasson; [2015]
  Nyckelord :Produktutveckling; Stativ; SAAB; Skytte; Prototyp;

  Sammanfattning : The report presents a thesis carried out on behalf of the company SAAB Training and Simulation which is situated in Huskvarna. The authors of this report are going to graduate as mechanical engineers focusing on product development and design, and this thesis should reflect the knowledge obtained during the education. LÄS MER