Sökning: "Sofia Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Sofia Eriksson.

 1. 1. ‘We have updated our privacy policy’ - An analysis of the suitability of Privacy Policies, as End User License Agreements, to provide transparency as required in the General Data Protection Regulation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; [2019-02-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation presents transparency as a tool for data subjects to become informed and in control of their privacy through their personal information. Within this thesis the possibility of providing transparency for data subjects, as required within GDPR, is questioned based on the suitability of using privacy policies formed as End User License Agreements (EULAs) as the tool providing transparency. LÄS MER

 2. 2. Rekryteringsprocessen, valet mellan intern eller extern rekrytering: En utredande studie om IKEA och Lisebergs rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; Miguel Riscado Pereira; [2018-08-29]
  Nyckelord :rekrytering; rekryteringsprocess; internrekrytering; externrekrytering; IKEA; Liseberg;

  Sammanfattning : Denna studie tar upp ämnet rekrytering med syfte att undersöka hur IKEA och Lisebergs rekryteringsprocess ser ut samt hur valet av interna eller externa kandidater i ledande befattningar beaktas i praktiken i dessa organisationer. Detta är ett aktuellt ämne att undersöka då personal ofta beskrivs som en av organisationers viktigaste tillgångar (Lindelöw, 2003). LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med lungcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Jenny Eriksson; Sofia Prim; [2018]
  Nyckelord :Faktorer; livskvalitet; lungcancer; kunskapsöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : Lungcancer är en vanlig och allvarlig sjukdom som vanligen orsakas av rökning. Då sjukdomen har stor påverkan på livet är det viktigt att kunna hjälpa personer som drabbats av lungcancer att hantera sjukdomen. Syftet med denna studie var att sammanställa vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med lungcancer. LÄS MER

 4. 4. ’’…jaha, är det så jag uppfattas’’ : - En kvalitativ studie om en grupp chefers självinsikt efter ledarskapsutbildningen UGL

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Louise Eriksson; Sofia Rosby; [2018]
  Nyckelord :Självinsikt; feedback; reflektion; roll; transparens autentisk; ledarskap; grupputveckling;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har till syfte att undersöka effekterna av ledarskapsutbildningen ’’Utveckling av grupp och ledare” förkortad UGL, som från början är framtagen av Försvarsmakten. Det har genomförts nio stycken kvalitativa intervjuer via telefon eller Skype. LÄS MER

 5. 5. Från rastlösa ben till brottsling? : En systematisk litteraturstudie om ADHD och kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sofia Eriksson; Hanna Wikås; [2018]
  Nyckelord :ADHD; kriminalitet; association; komorbiditet; utanförskap; normbrytande beteende;

  Sammanfattning : Avvikande beteende sett utifrån samhällets norm kan uttrycka sig på olika sätt och innebära konsekvenser för individen. För ungdomar med ADHD kan svårigheter med integrering i omgivningens strukturer och sociala arenor påverka dem i negativ bemärkelse. LÄS MER