Sökning: "Sofia Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Sofia Fredriksson.

 1. 1. När professioner möts

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Kim Eriksson Börjesson; Sofia Fredriksson; [2021-06-21]
  Nyckelord :lekterapi; förskola; förskoleklass; tvärprofessionell samverkan; långtidssjuka barn; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att undersöka hur lekterapeuter och lärare upplever samverkan mellan lekterapi och förskola/förskoleklass. Syftet besvaras genom följande frågeställningar:• Hur upplever lärarna och lekterapeuterna att samverkan organiseras mellan lekterapin och förskolan/förskoleklassen?• Hur upplevs möjligheter och utmaningar för samverkan av lärare och lekterapeuter?• Vad upplever lärare och lekterapeuter att samverkan kan generera?Teori:Den teoretiska utgångspunkten baseras på fenomenologi då det är informanternas upplevelser av fenomenet som undersöks. LÄS MER

 2. 2. “Vårt motto är att vi skapar världsmedborgare” : Yrkesverksammas preventionsarbete för att motverka barn och ungas normbrytande beteende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofia Engwall; Sofie Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Barn och unga; främjande arbete; normbrytande beteende; preventivt arbete och SSPF skola; socialtjänst; polis; fritid ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se hur yrkesverksamma inom skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) beskriver sitt preventiva arbete för att motverka ett normbrytande beteende hos barn och unga. Den metodologiska utgångspunkten i studien var en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt synsätt. LÄS MER

 3. 3. IKT i fritidshemmet - användandet av digitala verktyg : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madeleine Fredriksson; Sofia Rudbäck Lindblom; [2019]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; arbetssätt; intresse; fritidshem;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka arbetssätten gällande IKT samt hur detta kan skilja sig mellan fritidshem. Det kommer även undersökas om det finns samband mellan personligt intresse och användandet av IKT i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Organizational adaptation towards artificial intelligence : A case study at a public organization

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Artificial intelligence; organizational adaptation; proactive adaptation; reactive adaptation; sustainability of artificial intelligence; Artificiell intelligens; organisatorisk anpassning; proaktivanpassning; reaktivanpassning; hållbarhet av artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens har blivit kommersialiserad och har skapat en stor efterfrågan på marknaden. Trots detta är det få som vet vad teknologin innebär och till och med forskare kämpar med att hitta en universell definition. Teknologin är komplex och mångfacetterad och delar av tekniken gör den kontroversiell. LÄS MER

 5. 5. Ungas fritidsresande – En studie av barn och ungdomars förutsättningar att resa hållbart på fritiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Sofia Persson; Sara Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Trafik; Fritid; Barn; Hållbarhet; Lund; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis was to examine the leisure travel conditions of children and adolescents. Results from The Swedish national travel survey 2011-2014 shows that journeys to leisure activities represents a great portion of the total travel and a significant share is made by car. LÄS MER