Sökning: "Sofia Gärtner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Gärtner.

  1. 1. Låneförbudet i 21 kap 1 § ABL. En studie av dess omfattning och kritik

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sofia Gärtner; [2011-01-25]
    Nyckelord :Civilrätt;

    Sammanfattning : Uppsatsen beskriver och analyserar låneförbudets i 21 kap 1 § ABL omfattning och dess kritik. Kritiken tar sikte på dels låneförbudets rättssäkerhet och dels straffsanktions nödvändighet. LÄS MER