Sökning: "Sofia Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Sofia Gustafsson.

 1. 1. Förutsättningar lärare har givits för att undervisa i grundskolans digitala lärmiljö

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sofia Gustafsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Digital lärmiljö; fortbildning; professionell digital kompetens; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vilka förutsättningar grundskollärarepå skolor som satsar på digitala resurser anser sig ha givits för att kunna undervisa i skolansdigitala lärmiljö. För att besvara studiens syfte har jag formulerat följande frågeställningar: Hurser infrastrukturen ut kring skolans digitala lärmiljö? Hur bedrivs fortbildning kring den digitala lärmiljön på skolorna? Vilka förutsättningar anser sig lärarna sakna för att undervisa i den digitala lärmiljön? För att undersöka studiens syfte genomfördes en digital enkätundersökning online, där grundskollärare på skolor som satsar på digitala resurser deltog. LÄS MER

 2. 2. "Är man med i leken får man leken tåla..."

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Alm; Therese Jutendahl; Rebecca Åbom; [2021]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; Acceptans; Integritet; Gränsdragning; Generation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Är man med i leken får man leken tåla…”. En fenomenologisk studie av olika generationers uppfattning om individanpassad marknadsföring ur ett integritetsperspektiv Seminariedatum: 14/1 2021 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sofia Alm, Therese Jutendahl och Rebecca Åbom Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Individanpassad marknadsföring, Acceptans, Integritet, Gränsdragning, Generation Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. Var? När? Hur? : En kvalitativ studie om strategisk planering i småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carina Andersson; Sofia Andrén; Madeleine Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Strategisk planering; strategi; småföretag;

  Sammanfattning : This is a qualitative study about the strategic planning in small businesses. The study will answer the question: How formalized is the strategic planning progress in small businesses? Strategic planning is used to plan the company's direction and which goals they want to achieve. LÄS MER

 4. 4. Motiverande läsinlärning : En studie av lärares arbetssätt för att motivera sina elever till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :extrinsic motivation; intrinsic motivation; literacy; motivation; Self-Determination Theory; Inre motivation; läsinlärning; läsinlärningsmetoder; motivation; medbestämmandeteorin; yttre motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 föredrar att använda för att öka motivationen hos eleverna samt att öka förståelsen för hur lärare arbetar med dessa metoder i de lägre årskurserna. De teoretiska utgångspunkterna har varit en lärandeteori, Pragmatismen, samt två motivationsteorier som är Teori om förväntningar och värden och Medbestämmandeteorin. LÄS MER

 5. 5. Transkutan nervstimulering som smärtlindring efter thoraxkirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Moa Gustafsson; Sofia Larsson; [2020]
  Nyckelord :Pain; thoracic surgery; TENS; postoperative care;

  Sammanfattning : ABSTRACTBackground: Thoracic surgery includes surgical diseases in the thorax and is dominated by coronary artery surgery. Pain after heart surgery is often most intense three to four days after the surgery. The pain treatment has improved over the last 20-30 years. Despite this, 30-50% report unbearable postoperative pain. LÄS MER