Sökning: "Sofia Härd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Härd.

  1. 1. En kontextuellt varierande uppfattning av sexuella trakasserier: : En kvantitativ studie om genusidentitetens roll i bedömningen av sexuella trakasserier i skolmiljön.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sofia Härd; [2016]
    Nyckelord :Sexuella trakasserier; genusidentitet; the social construction of reality; skolmiljö; attitydmätningar; uppfattningar; vinjettfrågor;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka bedömningen av en situation som inbegriper sexuella trakasserier med genusidentitetens betydelse som central aspekt. En stor andel av den tidigare forskningen berör sexuella trakasserier på arbetsplatser, organisationer och liknande verksamheter. LÄS MER