Sökning: "Sofia Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sofia Håkansson.

 1. 1. ATT BYGGA GEMENSKAP PÅ DISTANS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sofia Håkansson; Erica Kopp; [2021-08-05]
  Nyckelord :onboarding; praxisgemenskap; socialisation; distans; nyanställda;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att analysera hur frågan om omställningen till onboardingprocesser samt skapandet av gemenskap för nyanställda på distans diskuteras i texter inom HR-området.Teori:Studien tar utgångspunkt i Lave och Wengers teori om situerat lärande och praxisgemenskap. LÄS MER

 2. 2. Barn och ungdomars användning av internet och sociala medier från barn- och ungdomspsykiatrins perspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Isa Håkansson; Sofia Randau; [2020-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur behandlare inom barn- och ungdomspsykiatrin i sitt kliniska arbete utforskar och reflekterar över barn och ungdomars användning av internet och sociala medier. Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes med efterföljande tematisk analys på två öppenvårdsmottagningar inom Västra Götalandsregionen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta ihjärt-lungräddningssituationer på sjukhus– en litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Beatrice Håkansson; Sofia Lindström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Revisorns bedömning av fortsatt drift : en kvalitativ studie om faktorer som kan påverka revisorns bedömning av fortsatt drift

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Isabelle Alftén; Sofia Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Fortsatt drift; bedömning av fortsatt drift; professionell bedömning och beslutsfattande; revisionsprocess;

  Sammanfattning : Skandaler inom revisionsprofessionen har lett till en ökad kritik mot revisorer, eftersom deras förmåga att upplysa om problem med fortsatt drift ifrågasattes. I revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om det föreligger tvivel till fortsatt drift, vilket är ett stort ansvar eftersom det handlar om en bedömning av framtida händelser. LÄS MER

 5. 5. Trädets sus och vattnets brus- att lära utomhus! En jämförelse mellan traditionell förskola och I Ur och Skur -förskola

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Håkansson; Sofia Karaviotis; [2012]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; sociokulturellt perspektiv; sinn;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om barn i en I Ur och Skur -förskoleverksamhet fårandra möjligheter till lärande än barn i en traditionell förskoleverksamhet? Vadbestår de möjligheterna i så fall av? Vilka andra möjligheter till lärande får de ileken? Som metod har vi använt oss av en fallstudie bestående av intervju ochobservation. Vi besökte två I Ur och Skur - förskolor och en traditionellförskoleverksamhet. LÄS MER