Sökning: "Sofia Hörnblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Hörnblad.

  1. 1. En kartläggning av arbetet med slutdokumentation : En fallstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Sofia Hörnblad; [2020]
    Nyckelord :Construction industry; Final project documents; Final stage; Standardizing; Experience feedback; Slutdokumentation; Bygg- och anläggningsprojekt; Erfarenhetsåterföring; Standardisering;

    Sammanfattning : Byggprocessen är komplex, stor och väldigt omfattande. Det innefattar många delar och samarbeten mellan flera olika aktörer. Inom byggbranschen så tittas det hela tiden på hur det kan optimeras genom att förbättra logistiklösningar, minska slöseri och fler lösningar för att spara på både pengar och miljö. LÄS MER