Sökning: "Sofia Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Sofia Hansson.

 1. 1. Den enes förvärv, den andres fördärv? : Företagsförvärvs påverkan på styrning och kultur under integrationsprocessen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tove Emilsson; Sofia Hansson; [2020]
  Nyckelord :Integration process; Acquisition; Management control; Organizational culture; Integrationsprocess; Företagsförvärv; Styrning; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Corporate acquisitions have long been seen as contributing to financial success. Other motives for acquisitions are the longing for power, more competitive advantages and growth. However, the majority of business acquisitions fail in practice, and many argue that the most difficult process in an acquisition is the integration process. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT UTFÖRA TVÅNGSÅTGÄRDER INOM PSYKIATRIN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Oskar Alfonsson; Sofia Hansson; [2019]
  Nyckelord :psykiatrisk tvångsvård; sjuksköterskor; slutenvård; upplevelser; tvångsåtgärder; coercive measures; coercion; experiences; nurses; psychiatric compulsory care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom psykiatrisk tvångsvård förkommer tvångsåtgärder som exempelvis kan vara att administrera läkemedel utan patientens samtycke, att isolera patienten eller att spänna fast patienten i en säng. Tvångsåtgärder görs som en sista utväg för att ge patienten nödvändig vård eller för att skydda patienten eller andra. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju en icke-fråga" : En kvalitativ studie om rekryterares förhållningssätt till etnisk mångfald i deras praktiska arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofia Aronsson; Josefine Björklund Hansson; [2019]
  Nyckelord :Ethnic diversity in workplaces; recruiter; learning within organizations; Etnisk mångfald i arbetslivet; rekryterare; lärande i organisationer;

  Sammanfattning : En studie visar att endast var fjärde arbetsgivare uppger att lagändringen från 2017, som säger att arbetsgivaren ska främja etnisk mångfald, har förändrat deras arbetssätt. Trots den brist på kompetens inom flera branscher, exempelvis att det år 2020 saknas 50 000 ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden, visar studier att etnisk diskriminering förekommer. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet - ambition eller realitet? : En jämförande studie om revisionsbyråers jämställdhetsstrategier - Hur hanteras jämställdhet och hur upplevs det bland de anställda?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Hansson; Lovisa Neuman; Emilsson Tove; [2019]
  Nyckelord :Gender equality strategy; gender equality; strategy; internal processes; organisations; audit firms; policy; perceived gender equality; Jämställdhetsstrategi; jämställdhet; strategi; interna processer; organisationer; revisionsbranschen; policy; upplevd jämställdhet;

  Sammanfattning : Background: Despite the fact that organizations have been working to promote gender equality for several decades, the working environment in Sweden is not yet equal. However, problems often arise during the integration of gender equality in organizations, and too often organizations' gender equality work fails in practice. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik : En studie om fritidslärares uppfattningar om hur utomhuspedagogik främjar elevers lärande och utveckling i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Billner; Erik Hansson; [2019]
  Nyckelord :utomhus; fritids; fritidspedagog; möjligheter; hinder; betydelse; användning;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där syftet är att öka kunskapen om fritidslärares uppfattningar om hur utomhuspedagogik främjar elevers lärande och utveckling i fritidshem. För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta utbildade fritidslärare. LÄS MER