Sökning: "Sofia Hindhammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Hindhammar.

  1. 1. “Soctanter och maktmissbruk” -En kvalitativ studie om hur föräldrar diskuterar socialtjänsten via internetforum

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Sofia Hindhammar; Sarha Eng; [2015-06-15]
    Nyckelord :internetforum. föräldrar. socialtjänsten. kritisk diskursanalys;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur föräldrar använder språket på internet för att skapa en bild av socialtjänsten. Studien utgår ifrån material från två sociala forum med fyra diskussionstrådar om socialtjänsten. Materialet har analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys. LÄS MER