Sökning: "Sofia Hussfelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Hussfelt.

  1. 1. Aldrig ensam : En kvalitativ studie om ensamkommandes upplevelse av att bo och flytta från HVB

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Sofia Hussfelt; Camilla Johansson; [2017]
    Nyckelord :Unaccompanied; Group home; COS; Support; Preparation; Ensamkommande; HVB; KASAM; Stöd; Förberedelse;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka ensamkommande pojkars erfarenhet av att leva och flytta från ett HVB i en svensk kommun. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem personer som tidigare har varit placerade på HVB. LÄS MER