Sökning: "Sofia Karlberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Karlberg.

 1. 1. Bidrar lönesystemet till att socialsekreterare vill säga upp sig? En kvantitativ studie om socialsekreterares upplevelser av rättvisa i lönesättningsprocessen och hur de hänger ihop med avsikt att byta arbete.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Karlberg; [2019]
  Nyckelord :justice; intention to leave; turnover; individualized pay; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : High staff turnover and difficulties in recruiting and retaining experienced social workers is an ongoing dilemma in the social service child welfare. The unions request the social service offices to review the pay system and consider what social workers with long experience should reasonably earn, since the difference between the lowest and highest salaries today is small. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmaktens blivande officerare - den kritiskt granskande praktikern : En fallstudie om lärande vid den grundläggande officersutbildningen vid Militärhögskolan Karlberg

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofia Bernhard; [2017]
  Nyckelord :Learning; Education; Organizing; Workplace learning; Situated learning; Experiential learning; Ethnography; Military studies; Lärande; Utbildning; Organisering; Arbetsplatslärande; Situerat lärande; Erfarenhetslärande; Etnografi; Militära studier;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att bidra med kunskap om den grundläggande officersutbildningens betydelse för kadetters lärande. Studien är en kvalitativ fallstudie där en explorativ ansats med en etnografisk undersökningsdesign har använts. LÄS MER

 3. 3. Utilizing Big Data and Internet of Things in a Manufacturing Company

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Hanna Karlberg; Sofia Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Industry 4.0; Big Data; Internet of Things; Industrial Internet of Things; Product Life Cycle; Functional product; Innovative product; Supply Chain Strategy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Swedish Match experiences a changing business environment with increased competition. In this business environment, the ability to successfully utilizing technological advances, such as big data and IoT, is becoming more important to remain competitive. LÄS MER

 4. 4. Varm klimatutbildning för blivande officerare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Sofia Aronsson; [2010]
  Nyckelord :Climate; Desert; Jungle; Africa; Survival School; Education; Cadets; Klimat; Öken; Djungel; Afrika; Överlevnadskolan; Utbildning; Kadetter;

  Sammanfattning : Försvarsmakten genomför skarpa uppdrag på flera platser i världen, både i extrem kyla och hetta för att lyckas lösa påfrestande uppgifter krävs både kunskap och erfarenhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka om Militärhögskolan Karlberg bör utbilda sina kadetter i varmt klimat, så att de innehar kunskapen innan de kommer ut på sina förband. LÄS MER