Sökning: "Sofia Kjellberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sofia Kjellberg.

 1. 1. Föräldrars förväntningar inför och åsikter om AKKtiv KomIgång - en kurs om kommunikation och kommunikationsstöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Kjellberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :AKKtiv KomIgång; Föräldrautbildning; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Tidig Intervention; Kommunikation; AKKtiv ComAlong; Parental education; Augmentative and Alternative Communication; Early Intervention; Communication;

  Sammanfattning : The aim of the study was to increase knowledge about how AKKtiv ComAlong, a parent-focused communication intervention, works for different groups of parents and their children with communication difficulties. The aim was also to investigate what kind of expectations they had and how these were met, and how they perceived that family life and communication were affected. LÄS MER

 2. 2. Att introducera en maskot sett från hanteringen av varumärkesidentitet : En fallstudie av Marieberg Galleria

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sofia Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sex timmar istället för åtta, är det den rätta vägen att gå? : En studie om arbetstagarnas inställning till åtgärder för ökat välbefinnandeDatum:

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sofia Kjellberg; Philip Säker; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Motståndskraft mot hälsorelaterade stressorer : En studie om arbetstagares lärda handlingsstrategier i en specifik arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Julia Kjellberg; Sofia Nilsson; Karin Wiberg; [2014]
  Nyckelord :handlingsstrategier; stressorer; motståndskraft; arbetsmiljö; individuellt välbefinnande; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka lärda handlingsstrategier som motståndskraft mot stressorer som kan uppstå i en specifik arbetsmiljö. Frågor som ställdes utifrån syftet var: Vilka handlingsstrategier utvecklar arbetstagare för att hantera de stressorer som kan uppstå i en arbetsmiljö? Hur kan handlingsstrategierna förstås i relation till en teoretisk modell kring parametrarna krav-kontroll-stöd? Är handlingsstrategierna ett uttryck för ett sociokulturellt lärande? I studien användes en kvalitativ metodansats med semi-strukturerade intervjuer där frågor utifrån krav-kontroll-stöd modellen ställdes till fem arbetstagare inom ett anonymt företag i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Valet är ditt - Konsumentbeslut baserade på sekventiell produktinformation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sofia Blomstrand; Oscar Kjellberg; [2012]
  Nyckelord :choice; sequential information; satisfaction; recommendation;

  Sammanfattning : Research has shown that our numbers of choices are constantly increasing. In this paper, we investigate the choice-making process further with regard to satisfaction, recommendation propensity, confidence, and preference. The study focuses on two fitness clubs where product information is provided sequential to the participant. LÄS MER