Sökning: "Sofia Knipström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Knipström.

  1. 1. Kan en växtbaserad kost ad libitum leda till viktnedgång hos personer med övervikt och fetma?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Nanette Jensen Sandberg; Katarina Johnsson; Sofia Knipström; [2021-08-18]
    Nyckelord :Plant-based; overweight; obesity; weight-loss; ad libitum;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kan en växtbaserad kost ad libitum leda till viktnedgång hos personer med övervikt och fetma? - en systematisk översiktsartikel Författare: Katarina Johnsson, Sofia Knipström och Nanette Jensen Sandberg Handledare: Therese Karlsson Examinator: Jenny Van Odjik Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-04-01 Bakgrund: Prevalensen av övervikt och fetma ökar i världen. Att lida av övervikt och fetma medför ökade risker som kardiovaskulära sjukdomar, diabetes mellitus typ II samt vissa cancerformer. LÄS MER