Sökning: "Sofia Löfquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Löfquist.

  1. 1. Pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Sofia Löfquist; [2011]
    Nyckelord :bemötande; genushistoria; genus i förskolan; relationskompetens;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur några förskollärare bemöter flickor respektive pojkar på en förskola i Skåne, genom ett genusperspektiv. Syftet är att visa hur förskollärarna på denna förskola tänker och agerar när det gäller kommunikation, relation samt tillsägelser gentemot flickor samt pojkar. LÄS MER