Sökning: "Sofia Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden Sofia Larsson.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om specialpedagogiskt arbete i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Enander; Alexandra Larsson; [2024-02-27]
  Nyckelord :specialpedagogik; insatser; stöd; förskollärare; intervju;

  Sammanfattning : I enlighet med ”Läroplanen för förskolan” (2018) ska förskolan särskilt uppmärksamma de barn som av olika skäl har behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Vidare ska de barn som har behov av mer stöd och stimulans få detta anpassat utifrån sina individuella behov och förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Stokastiska modeller för evolution: En studie av fixeringsannolikhet i cancermodeller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Ida Berg; Elin Edgren; Jonathan Kedner; Sofia Larsson; Johanna Lundström; Matilda Selvaraj Tivesten; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cancer är en välkänd och förödande sjukdom som drabbar många personer varje år. Denna sjukdom är svårbehandlad då cancerbehandling främjar evolution av resistens hos cancercellerna, vilket leder till allt mer svårbehandlad cancer. LÄS MER

 3. 3. Rationalisering av vården - en motstridighet i sig? : En kvalitativ studie om spänningar mellan sjuksköterskans professionella värderingar och den rationaliserade arbetssituationen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; Ida Larsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent decades, reforms under the collective name New Public Management have transformed the public sector in Sweden. In the light of more neoliberal methods, the aim of the reforms was to emulate governing principles in the private sector, in order to increase efficiency in the public sector. The effects of this are widely debated. LÄS MER

 4. 4. Digitala lärresurser i problemlösningsundervisningen : En kvalitativ undersökning om matematiklärares uppfattningar om digitala lärresurser i problemlösningsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Crepulja; Sofia Larsson; [2023]
  Nyckelord :Digital resources; problem-solving; problem-solving teaching; teacher’s digital competence; TPACK-framework; primary school teachers 4-6; Digitala lärresurser; problemlösning; problemlösningsundervisning; lärares digitala kompetens; TPACK- ramverket; grundskollärare 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur matematiklärare beskriver digitala lärresursers användbarhet i sin problemlösningsundervisning. För att undersöka detta har flera kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts. LÄS MER

 5. 5. Increased Sustainability Through Circular Economy : A case study on how to increase the circularity performance of a global manufacturing enterprise

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Emma Larsson; Sofia Mattus; [2023]
  Nyckelord :Circular Economy; Framework; Implementation Model; Case Study; Circularity Practices;

  Sammanfattning : Businesses are gradually extending their attention towards including sustainability activities in their business practices. Current linear approaches are outdated and new long-term sustainable options are being investigated. LÄS MER