Sökning: "Sofia Lassen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Lassen.

  1. 1. Scrum som arbetsmetod: hur påverkas medarbetarnas förutsättningar och vilka konsekvenser får det för deras lärande och kompetensutveckling? En studie av en implementeringsprocess

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Sofia Lassen; [2008]
    Nyckelord :Miljöpedagogik; erfarenhetsbaserat lärande; scrum; kompetens; kompetensutveckling; lärande; Adult education; permanent education; Vuxenutbildning; livslångt lärande; Social Sciences;

    Sammanfattning : Konkurrensen på marknaden blir tuffare och tuffare för många företag och för att vara konkurrenskraftig när det gäller kunskap, forskning och utveckling gäller det att man har en bra läromiljö för medarbetarna så att man kan höja deras kompetens och utnyttja deras fulla potential. En av åtgärderna som Organisationen har gjort, var att byta arbetssätt på utvecklingsavdelningarna. LÄS MER