Sökning: "Sofia Laurin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Laurin.

 1. 1. Kompetensutveckling inom statliga myndigheter : En studie av mellanchefers upplevelse av internutbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotte Danielsson; Sofia Laurin; [2015]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; statliga myndigheter; internutbildning; ledarskap.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: I takt med att samhällets behov av kunskap ökar så ökar även behovet av utbildning genom livet. I den här uppsatsen har vi undersökt en ledarskapsutbildning för mellanchefer inom statliga myndigheter, vi har tittat på vilken typ av undervisning som har visat sig generera djupast kunskaper och vad behållningen av utbildningen har varit. LÄS MER

 2. 2. Hur skall en arbetsplats vara för att främja den fysiska hälsan? - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Kristofer Johansson; Hanna Laurin; Sofia Lippens; [2008]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbetsplats; fysisk aktivitet; hälsa; kost; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett ökande problem runtom i samhället, något som visat sig genom ökade kostnader för överviktsrelaterade sjukdomar och sjukskrivingar. Syftet med studien var att genom en litteraturstudie undersöka hur en arbetsplats miljö skall vara för att främja de anställdas hälsa avseende övervikt, fetma, motion och kost. LÄS MER