Sökning: "Sofia Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Sofia Magnusson.

 1. 1. Människors mjölkval - En lokal studie kring bakomliggande orsaker till valet av komjölk eller växtdryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :konsumtion; hållbar konsumtion; mjölkkonsumtion; mjölk; komjölk; växtbaserad dryck; växtdryck; växtmjölk; beteende; mänskligt val; mänskliga val; växthusgasutsläpp; consumption; sustainable consumption; milk consumption; milk; cows milk; plant-based; plant-based milk; behaviour; behavior; human choice; GHG emissions; environment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has for the last half-century had a very high consumption of dairy products compared to other European countries. This high demand in cow’s milk puts a lot of pressure on the dairy industry which requires a high amount of feed, water and energy to produce dairy products. LÄS MER

 2. 2. Livsberättelser om att flytta till äldreboende : vändpunkter för ensamstående äldre kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Cecilia Engman; Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Life course; life stories; life quality; retirement homes; turning points; god ålderdom; livsberättelser; livslopp; vändpunkter; äldreboende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och få ökad förståelse för hur ensamstående äldre kvinnorupplever sin flytt till äldreboende och vad god ålderdom är. Tre kvinnor har intervjuats i enkvalitativ studie med djupintervjuer som grund för den hermeneutiska tolkningen. LÄS MER

 3. 3. Inte sjuk, men ändå drabbad - närståendes upplevelse av stöd. : en litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Magnusson; Sofia Örtlund Eklind; Susann Bohman; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Sense of Coherence [SOC]; Next of kin; Relatives; Support; Experience; Cancer; Känsla av sammanhang [KASAM]; Närstående; Stöd; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är idag en vanlig sjukdom och vid sidan av en person med cancer finns närstående som kan riskera att glömmas bort. Att vara närstående kan vara en påfrestande upplevelse och riskerar att leda till ohälsa. Närstående bör involveras i vården och deras välmående bör tas hänsyn till. LÄS MER

 4. 4. Varför poliser lämnar polisyrket - en kvalitativ undersökning om varför poliser väljer att lämna polisyrket samt vilka åtgärder som Polis-myndigheten behöver vidta för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Julia Jonasson; Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Polismyndighetens omorganisation 2015; attraktiv arbetsgivare; kompetens; kompetensutveckling; utvecklingsmöjligheter; ledarskap; organisation; arbetsvillkor; arbetsmiljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i före detta polisers upplevelser, beskriva och analysera, varför poliser i yrkesverksam ålder väljer att lämna polisyrket samt deras uppfattning över vilka åtgärder Polismyndigheten behöver vidta för att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi har utfört en kvalitativ forskningsstudie med ett hermeneutiskt perspektiv, där det teoretiska och empiriska materialet har behandlats med en abduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelses av att vårda patienter med psykisk sjukdom på somatiska vårdavdelningar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Brazier; Josefin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; psykisk sjukdom; somatiska vårdavdelningar och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykisk sjukdom är särskilt utsatta inom vården eftersom de inte alltid själva kan lyfta fram sina egna vårdbehov. Det tillhör inte ovanligheten att psykiskt sjuka patienter lider av samsjuklighet, vilket innebär att patienter lider av flera sjukdomar samtidigt. LÄS MER