Sökning: "Sofia Nordqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sofia Nordqvist.

 1. 1. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder och metoder för att minska smärta och stickrädsla hos barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Nordqvist; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; stickrädsla; åtgärder; nålrelaterat moment; radiologisk verksamhet; litteraturstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn känner obehag och rädsla inför medicinska åtgärder inom sjukvården. Studier har visat att nålrelaterade moment är det som upplevs mest skrämmande. Barn kommer till en röntgenavdelning för att undersökas och ofta behöver kontrastmedel injiceras. LÄS MER

 3. 3. Skillnader och likheter i användandet av mobilapplikationen Fishbrain för operativsystemen Android och iOS

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sofia Nordqvist; Erica Westling; [2018]
  Nyckelord :Behavior; usability; mobile application; Android; iOS; design patterns; virtual behavior setting-theory; personality; Beteende; användning; mobilapplikation; Android; iOS; designmönster; virtual behavior setting-teorin; personlighet;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för skillnader och likheter i beteende och användning av mobilapplikationen Fishbrain beroende på vilket operativsystem (Android eller iOS) användarna har samt vilka faktorer som kan påverka dessa användarmässiga skillnader. Undersökningen kan vara av intresse för företag som utvecklar mobilapplikationer för olika operativsystem men även ligga till grund för andra studenter som undersöker relationer mellan operativsystem och hur de används. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka vårdrelationen mellan våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskan : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Lovén; Emma Nordqvist; [2017]
  Nyckelord :Möte; Kvinnor; Sjuksköterska; Våld i nära relationer; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund I en vårdrelation ska patienten ha möjlighet att uttrycka sina behov, begär och problem. För att en vårdrelation ska fungera behöver den bygga på ömsesidighet. Kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer har ofta en rädsla för gärningsmannen och ett lågt självförtroende. LÄS MER

 5. 5. ”Hedern”, alltid en invandrarfråga? : En kvalitativ studie om aktörers föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sofia Nordqvist; Rufina Arzumanova; [2015]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld och förtryck; hedersproblematik; offentliga myndigheter;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker några yrkesverksamma i offentliga myndigheter (Länsstyrelsen, polisen, elevhälsan) och en frivillighetsorganisations (Rädda Barnen) definition och föreställningar om "hedersrelaterat" våld och förtryck, vilken problematik de möter i sitt dagliga arbete samt vilka perspektiv som finns representerade och etablerade inom dessa verksamheter sedan "hedersfrågan" initierades år 2002. Studien tar sin utgångspunkt i det intersektionella perspektivet. LÄS MER