Sökning: "Sofia Nyberg Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Nyberg Johansson.

 1. 1. Förändringsarbete och dynamiska förmågors ifrågasatta bidrag En kvalitativ studie om organisatorisk förändring i ett svenskt försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Nyberg Johansson; Victoria Wall; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsarbete; interna drivkrafter; externa drivkrafter; dynamiska förmågor; resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till förändringar i ett försäkringsföretag och undersöka huruvida dynamiska förmågor kan påverka förändringsarbetet och hanteringen av de externa faktorer som styr företaget. Ett mål med uppsatsen är att utveckla begreppet dynamiska förmågor och sätta det i en kontext för att andra beslutsfattare och ledare skall kunna bedöma huruvida dynamiska förmågor är applicerbart för andra företag och branscher än det som fokuseras på i denna rapport. LÄS MER

 2. 2. Livsstilsförändringars betydelse för livskvaliteten vid diabetes typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Carolina Johansson; Sofia Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 2; lifestyle changes; quality of life.; Diabetes Mellitus typ 2; livskvalitet; livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 (DMT2) är en vanlig sjukdom över hela världen, den största orsaken bakom DMT2 är levnadsvanor och därför kan sjukdomen påverkas av livsstilsförändringar. Människors livskvalitet kan påverkas negativt av sjukdom och livskvaliteten kan variera stort mellan olika individer utifrån olika faktorer som hur de lever, hur de tänker och hur de hanterar olika situationer. LÄS MER