Sökning: "Sofia Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Sofia Petersson.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter och strategier av att vårda patienter med annan språktillhörighet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Petersson; Nanna Brown; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; språkliga barriärer; transkulturell omvårdnad; tolk; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid årsskiftet 2019 var antalet utrikes födda i Sverige över två miljoner. Invandringens kraftiga tillväxt gör att patienter med annan språktillhörighet blir allt vanligare inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet : Patientsäkerhetsklimat och patientsäkerhetskultur ombord på svenskflaggade fartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sofia Petersson; [2021]
  Nyckelord :Sjukvård; Patientsäkerhet; Patientäkerhetskultur; Patientsäkerhetsklimat; Styrman;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur sjukvårdsansvariga styrmän ser på trygghet och säkerhet vid vårdande av sjuk eller skadad besättningsmedlem eller passagerare ombord på svenskflaggade fartyg. Metodvalet utgjordes av semistrukturerade intervjuer i studien där varje intervju analyserades sedan enligt en kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Ofrivilligt distansarbete : En studie om ofrivilligt distansarbete och dess påverkan på anställda och organisationer samt deras inställning till distansarbete

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofia Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utbrottet av pandemin Covid-19 har haft en påverkan på många individer på olika sätt och i olika utsträckning. Både individers privatliv och arbetsliv har påverkats då det under pandemin rått restriktioner och begränsande rekommendationer inom flera områden. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans attityder mot patienter med självskadebeteende : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sophie Ahnfeldt; Jennie Barona; Sofia Petersson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; nurse; person-centered care; quantitative design; self-harming behavior; attityder; kvantitativ design; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem både i Sverige och internationellt. Ett uttryck för psykisk ohälsa är självskadebeteende vilket kan upplevas som komplext för sjuksköterskor att hantera. LÄS MER

 5. 5. Mastering the Process of Change

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Marzouk; Sofia Petersson; [2020]
  Nyckelord :Loyalty Program; Customer Loyalty; Customer Expectation; Expectation Management; Customer Engagement; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge and understanding surrounding changes in loyalty programs. The aim is to further examine how a change in loyalty programs affects customer expectations and loyalty. LÄS MER