Sökning: "Sofia Rågmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Rågmark.

  1. 1. Är kommunernas avkastning från dess bostadsaktiebolag marknadsmässig? - En kartläggning och jämförelse över perioden 2011–2018

    Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Sofia Petersson Keil; Sofia Rågmark; [2021]
    Nyckelord :Allmännyttan; värdeöverföring; avkastning; kommunala bostadsaktiebolag; Business and Economics; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Real estate companies owned by Swedish municipalities, together with certain foundations, constitute what we call Allmännyttan. Allmännyttan is one of our municipalities’ most important tools for promoting public housing and is regulated by the law, abbreviated Allbolagen (SFS 2010:879). LÄS MER