Sökning: "Sofia Rolfhamre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Rolfhamre.

  1. 1. Budgetanvändning i en koncern - utifrån tre nivåer : En fallstudie av en koncern

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Sandra Nouvel; Sofia Rolfhamre; [2015]
    Nyckelord :Budget; Ekonomistyrning; Koncern; Formella styrmedel; Koncernledning; Dotterbolag; Avdelning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge en förklaring för hur en koncern använder budget för styrning och uppföljning samt varför arbetet sker på detta sätt och vilka motiv som finns för detta arbete. Studien ska ge förståelse för hur detta sker på olika nivåer inom en koncern. LÄS MER