Sökning: "Sofia Sandblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Sandblom.

  1. 1. Digitalisering av arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material : En fallstudie utförd på Nolato Cerbo AB i Trollhättan

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

    Författare :Tabassom Abbas; Sofia Sandblom; [2020]
    Nyckelord :Digitalisering; arbetsflöde; avvikelsehantering;

    Sammanfattning : Ett examensarbete genomfördes på Nolato Cerbo AB i Trollhättan, med målet att utforma ett förslag på ett digitalt arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material. De frågeställningar som arbetet skulle besvara var: • Kan ett arbetsflöde för avvikelser på inköpt material digitaliseras för att underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information? • Hur ska arbetsflödet utformas för att uppnå de interna intressenternas krav och behov? • Vilka fördelar respektive nackdelar kan uppstå vid införandet av ett digitalt arbetsflöde? För att kartlägga hur flödet ser ut i nuläget samt problem med flödet, genomfördes intervjuer med de berörda avdelningarna. LÄS MER