Sökning: "Sofia Sjölund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sofia Sjölund.

 1. 1. Strategier för att minimera matematikängslan hos elever : Belyst genom lärares behov av speciallärarens kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ida Rydebjörk; Sofia Risborn; [2021]
  Nyckelord :Elevers lärande; lärares behov; matematikängslan; speciallärare; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Risborn, S. & Rydebjörk, I. (2021). Strategier för att minimera matematikängslan hos elever - Belyst genom lärares behov av speciallärarens kompetens. LÄS MER

 2. 2. Barn är bara barn : En studie om genus i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Natasja Budai Sjölund; Sofia Ahlblom Winkler; [2021]
  Nyckelord :pedagogers bemötande; samspel; genus; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund Studien som vi genomfört utgår från tidigare forskning, litteratur samt styrdokument. Vi har valt att presentera ett historiskt perspektiv på genus och könsroller samt hur pedagogers riktlinjer sett ut gällande genus i styrdokument. LÄS MER

 3. 3. Elevers attityd till sin flerspråkighet : En resurs eller ett hinder i skolmiljön?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Sjölund; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; identitet; kodväxling; pedagogik; interkulturalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur eleverna ser på sin flerspråkiga identitet och att se hur den mottas i skolan. Genom användandet av en kvalitativ ansats och det sociolingvistiska perspektivet som redskap har nio barn med annat modersmål än svenska på en flerspråkig skola i södra Sverige deltagit i gruppintervjuer för att få svara på frågor om deras flerspråkighet. LÄS MER

 4. 4. Avväxling på sammansatt byggelement : Provningar med balksko och skruvar i balkfläns

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Sjölund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lättelement AB i Örnsköldsvik tillverkar sammansatta självbärande byggelement i form av tak, väggar och bjälklag. Elementen är uppbyggda med lättbalkar som stomme och elementen fylls med isolering mellan lättbalkarna. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet i undervisningen : En studie om hur elever i årskurs 5 använder sina språk som ett redskap för förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofia Sjölund; [2017]
  Nyckelord :Bilingualism; translanguaging; compulsory school; multilingual teaching; translation; scaffolding.; Tvåspråkighet; translanguaging; grundskola; flerspråkig undervisning; översättning; stöttning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how multilingualism can be expressed in a classroom. With the aid of a qualitative approach applying the sociocultural perspective and with translanguaging as a theoretical framework, a fifth-grade class has been observed during three lessons in Swedish and mathematics. LÄS MER