Sökning: "Sofia Stenberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sofia Stenberg.

 1. 1. Att leva med en osynlig sjukdom : En litteraturöversikt om personers upplevelser av att leva med fibromyalgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Stenberg Larsson; Sofia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Fibromyalgia; Experience; Sense of coherence SOC ; Fibromyalgi; Upplevelse; Känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som påverkar kroppen på olika sätt, och orsaken är fortfarande okänd. Den bryter ut i samband med ett fysiskt eller psykiskt trauma, infektion eller smärta. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med fibromyalgi. LÄS MER

 2. 2. Vem styr den gröna agendan? En kvalitativ studie om den diskursiva kampen kring hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linnea Litsberger; Sofia Stenberg; [2018]
  Nyckelord :sustainability; discourse; agenda setting; framing; power; H M; Greenpeace; The Guardian; hållbarhet; diskurs; dagordning; gestaltning; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate the discourse of sustainability as portrayed by multiple actors in relation to H&M. The main focus is to distinguish the different discussions and to explore the relationship between the different actors in order to unveil possible power structures. LÄS MER

 3. 3. Sponsring blir vad man gör det till : En studie om varför företag använder sponsring av idrottsevenemang som en kommunikationskanal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Siri Frimodig; Sofia Jäger Stenberg; [2016]
  Nyckelord :Sponsoring; Sponsors; Sporting events; Relationship marketing; Brand awareness; Sponsring; sponsorer; idrottsevenemang; relationsmarknadsföring; varumärkeskännedom;

  Sammanfattning : Background: Marketing communication is constantly changing and one way to communicate with customer is to use sponsoring. Sponsorship in sport has changed over the past years and new opportunities has developed. It is therefore interesting to ask sponsors what their opinion about sponsoring is. LÄS MER

 4. 4. Hållbar dagvattenhantering : en fallstudie för Åstorp centrum

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Stenberg; [2015]
  Nyckelord :stormwater mangement; hållbar dagvattenhantering; förvaltning och drifts erfarenheter av LOD; SUDS; urban ecology; hållbar stadsutveckling; LID - low impact development;

  Sammanfattning : Utvecklingen av det moderna samhällsbyggandet har utvecklat en urban miljö vi inte vet hur den fungerar, menar Aryal et al (2010). Utvecklingen har gått från att arbeta i harmoni med naturens ekosystem och att se fördelarna med samarbetet, till att nästan arbeta och utveckla den urbana miljön tvärs emot naturens ekosystem, förklarar Barton & Pretty (2010). LÄS MER

 5. 5. Har vi tänkt rätt? En studie om specialistsjuksköterskans upplevelser av patientuppföljning i den prehospitala vården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristoffer Stenberg; Sofia Andersson; [2015]
  Nyckelord :Kunskap; erfarenhet; specialistsjuksköterska; uppföljning; feedback; utveckling; prehospitalsjukvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanspersonalens behov av uppföljning av tidigare vårdade patienter är av stor vikt för personalens utveckling och kvalitetsäkring av arbetet. Metod: Datainsamlingen med semistrukturerade intervjuer. Analysen av data genomfördes med hjälp av innehållsanalys enligt Burnard. LÄS MER