Sökning: "Sofia Ström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sofia Ström.

 1. 1. Värdegrundens (o)synlighet i läromedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Nilsson; Sofia Ström; [2020-04-15]
  Nyckelord :läromdel; svenska som andraspråk; SFI; iskrimineringsgrunderna; representation; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre diskrimineringsgrunderna etnicitet, sexuell läggningsamt funktionsnedsättning undersöka och normkritiskt granska om och hur skolans värdegrund och uppdrag återspeglas i några av de läromedel som används på kurser i svenska som andraspråk för nyanlända elever i årskurs 4-6 och kurs B på SFI. Undersökningen syftar också till att visa huruvida det finns skillnader mellan läromedlen som används på SFI och i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Vetenskapliga metoder och praktiska tillvägagångssätt för beroendeanalys inom samhällsviktiga verksamheter - Förbättringspotential för analys av elberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Kicki Rönnåker; Sofia Wennerbeck; [2020]
  Nyckelord :Elberoende beroendeanalys samhällsviktiga verksamheter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden, risk- and vulnerability assessments, including dependency analyses, are required by law for public actors who are of vital societal functions or critical infrastructure. However, there is a lack of guidance regarding how to perform this kind of analysis. Electrical power is one of the strongest dependencies of our society today. LÄS MER

 3. 3. Modelling Graphene Field-Effect Transistors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sofia Sjölander; [2017]
  Nyckelord :Graphene; FET; GFET; Field Effect-transistor; QMUL; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, transistors with 20 nanometer (nm) channel length are in mass production and many researchers believe that we are reaching a limit with downsizing conventionally used silicon metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFETs) [1]. To keep up with the trend of making the transistor smaller, new channel materials are studied, and graphene has come into the spotlight. LÄS MER

 4. 4. "Tänk nu inte att detta är en skola! Om svensklärarens och elevers responsdialoger under ett skrivmoment i klassrummet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Ström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är riktat till att försöka förstå hur en svensklärare arbetar med sin muntliga respons under ett skrivmoment i svenska. Syftet med uppsatsen är att undersöka samtalet mellan lärare och elever i klassrumskontexten. LÄS MER

 5. 5. Mottagande av nyanlända elever i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Saadi Brolin; [2017]
  Nyckelord :nyanlända elever; nyanlända; inkludering; integration; kartläggning av nyanlända elever; mottagande;

  Sammanfattning : De senaste åren har en stor ström av flyktingar kommit som nyanlända till Sverige. Enligt Skollagen (8 §) ska alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden, därför har syftet med denna uppsats varit att göra en fallstudie över hur en svensk skolas mottagande av nyanlända elever ser ut och eventuellt kan förbättras. LÄS MER