Sökning: "Sofia Vernersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Vernersson.

  1. 1. ADHD i skolan och på fritidshemmet : En fallstudie om resursfördelning och stöd för elever med ADHD, i skolans olika verksamheter

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Sofia Vernersson; Frida Gren; [2017]
    Nyckelord :ADHD; pedagogik; elevassistent; fritidshem; grundskola; fritidspedagog;

    Sammanfattning : Neuropsykiatriska diagnoser blir allt vanligare i dagens samhälle. Elever i skolan och på fritidshemmet kan behöva särskilt stöd för att klara av sin vistelse vid dessa instutitioner. LÄS MER