Sökning: "Sofia Vingård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Vingård.

  1. 1. Utbildning i våld i nära relationer. En kvantitativ studie om betydelsen av personalutbildning för att främja det preventiva arbetet.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Christina Berthling; Sofia Vingård; [2013-10-31]
    Nyckelord :Våld i nära relationer; Utbildning; Samverkan; Implementering; IPV; Education; Interaction; Implementation;

    Sammanfattning : Background: Intimate partner violence (IPV) is a large public health problem that foremost affects both women and children, nationally and globally. Several accessible reports about IPV and education for staff that in their occupation can meet battered people shows the importance of increased education for several occupational groups to decrease the large number of unrecorded cases. LÄS MER