Sökning: "Sofia Wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sofia Wallin.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med paniksyndrom : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fredrika Johansson; Sofia Wallin; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; panikattack; paniksyndrom; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paniksyndrom är en vanlig sjukdom, framförallt hos kvinnor. Att leva med paniksyndrom innebär en ständig rädsla för nästa panikattack, samt ofta en sämre ekonomi relaterat till sjukskrivning. Paniksyndrom blir som en funktionsnedsättning i vardagen och försämrar livskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. A lifebuoy that supports in deep water : A qualitative case study investigating how an external actor can support an organisation in crisis

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nadia Bazydlo; Sofia Wallin; [2017]
  Nyckelord :Crisis management; Crisis communication; Crisis Consultancy; PR-agency; Reputation; Social Media; External support; Social-Mediated Crisis Communication Model SMCC ; Situational Crisis Communication Theory SCCT ;

  Sammanfattning : Problem  Crisis management has never been as important as it is today. Considering that criticism is being spread in a fast pace through social media, the reputation of an organisation can quickly be damaged. Several organisations however lack internal knowledge about crisis management. LÄS MER

 3. 3. En pinne eller en kikare? : En kvalitativ studie om det naturliga materialets handlingserbjudande i förskolans utemiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kajsa Lindholm; Sofia Wallin; [2017]
  Nyckelord :Naturligt material; barn; utomhuslek; medierande handling; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur barn använder sig av det naturliga materialet i sin lek utomhus. Forskning visar att det naturliga materialet är något som är bra och utvecklande för barn men att förskollärare har minimal kunskap om detta. LÄS MER

 4. 4. Integrering av klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Lisa Wallin; Sofia Johansson; [2015]
  Nyckelord :climate risk; Risk and vulnerability analysis; climate adaption; municipality; risk management; SFS 2006:544 . Risk- och sårbarhetsanalys; klimatanpassning; klimatrisk; kommun; riskhantering; SFS 2006:544 .; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study examines the integration of climate adaption in risk and vulnerability analyses in Swedish municipalities. The study is based on a selection of municipalities that work actively with environmental questions. The risk and vulnerability analyses of 15 municipalities have been compiled and analyzed. LÄS MER

 5. 5. Hur företag kan implementera customer relationship management : en fallstudie av läkemedelsbolaget swedish orphan biovitrum i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Julia Berglund; Sofia Wallin; [2015]
  Nyckelord :CRM; framgångsrik; implementering; kundrelationer; läkemedelsindustrin;

  Sammanfattning : En ökad kundmedvetenhet och den ökande globala konkurrensen har gjort att det blivit allt viktigare för företag att bemöta och vårda sina kundrelationer. Detta har gjort att fler företag väljer att arbeta med Customer Relationship Management (CRM). LÄS MER