Sökning: "Sofia Westerlund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sofia Westerlund.

 1. 1. Hybridization with CSP in a Cuban sugar mill

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Iris Vesterberg; Sofia Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Cuban sugar cane industry; bagasse; concentrating solar power; hybrid power plant; electricity generation;

  Sammanfattning : Kuba har i dagsläget ett högt beroende av importerad olja, för att tillgodose sin växande efterfrågan på elektricitet. Importen sker främst från Venezuela. Detta beroende gör Kuba känsligt för ändringar i oljepriser samt det politiska klimatet. Den nuvarande krisen i Venezuela har haft en betydande inverkan på Kubas elproduktion. LÄS MER

 2. 2. Övergångar : En studie i hur lärare arbetar med övergångar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie-Louise Westerlund; Sofia Wiberg; [2011]
  Nyckelord :grundskola; intervju; kommunikation; ledarskap; observation; övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur ett urval lärare i årskurs tre arbetar med övergångar mellan olika aktiviteter under en lektion i ämnena matematik och svenska. För att undersöka detta har vi genomfört en empirisk studie med hjälp av två kvalitativa metoder, observation och intervju. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid postoperativt illamående

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lina Borglin; Sofia Westerlund; [2011]
  Nyckelord :Nausea; vomiting; intervention; postoperative; risk factors; PONV; illamående; kräkning; omvårdnadåtgärder; postoperativt; riskfaktorer; PONV;

  Sammanfattning : Postoperativt illamående och kräkning (PONV- Postoperative Nausea and Vomiting) är en vanlig förekommande kirurgisk komplikation. Orsaken till PONV är inte helt fastställd, till skillnad från patofysiologin vid generellt illamående. För patienten innebär PONV ett ökat lidande och längre vistelse på sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas stammande personers talflyt av förstärkt hörselåterkoppling?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sara Johansson; Sofia Walker Westerlund; [2010]
  Nyckelord :stuttering; enhanced auditory feedback; frequency altered feedback; stamning; förstärkt hörselåterkoppling; frekvensförändrad hörselåterkoppling;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes effekten av förstärkt hörselåterkoppling (enhanced auditoryfeedback, EAF) på observerbar stamning och upplevd känsla av talflyt hos vuxna personer som stammar. Så vitt vi vet finns inga tidigare studier av effekten av förstärkt hörselåterkoppling vid stamning. LÄS MER

 5. 5. Vad är problemet? : – En studie kring intäktsredovisning i IT-konsultföretag

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Malin Hansen; Sofia Westerlund; [2009]
  Nyckelord :Revenue recognition; Percentage of completion method; IT-consultant company; IAS 18; RR11; BFNAR 2003:3; Intäktsredovisning; Successiv vinstavräkning; IT-konsultföretag; IAS 18; RR11; BFNAR:2003;

  Sammanfattning : Title: What´s the problem? - A study of revenue recognition in IT-consultant     companiesProblem: How do the chosen IT-consultant companies recognize their revenues? What difficulties do the interviewed companies experience in connection with the revenue recognition?Purpose: The purpose of this empirical study is to study how companies in the IT-consultant industry recognize revenues, and to investigate if the companies perceive any difficulties in connection with the revenue recognition. The aim of the study is to give useful advice and guidelines to companies in the IT-consultant business based on the extracted result. LÄS MER