Sökning: "Sofia Westman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sofia Westman.

 1. 1. Rekryteringsprocess : En kvalitativ studie om jämförelse i upplevelser från jobbsökandes perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Westman; Sofia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Upplevelser; Rekryteringsprocess; Dramaturgiska perspektiv;

  Sammanfattning : Upplevelser som de jobbsökande får under rekryteringsprocesser är något som är intressant attförstå, för i slutändan är det alltid två som väljer, personen som söker jobbet och företaget.Det finns tidigare forskning om ämnet, men inte enbart från de jobbsökandes synvinkel ellerupplevelser. LÄS MER

 2. 2. ÖKAT DELTAGANDE, MER DEMOKRATI En undersökning av hur demokrati kommuniceras av Göteborgs Stad och dess målgrupp

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Sofia Westman; [2019-09-06]
  Nyckelord :e-förslag; demokrati; Göteborgsförslaget; CDA; kommunikation;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker demokratiperspektivet i Göteborgs Stads demokratikommunikation och dess ideologiska försanthållanden i relation till medborgarnas syn på demokrati. En kritisk diskursanalys appliceras på stadens styrdokument, e-verktyget Göteborgsförslaget och intervjusvar från demokratikommunikationens prioriterade målgrupper för att undersöka hur stadens och medborgarnas diskursiva praktiker relaterar till varandra, vilka ideologiska grundantaganden diskurserna utgår från och vilka implikationer detta ger för verksamhetens fortsatta demokratikommunikation. LÄS MER

 3. 3. Ett campus för staden? Diskursanalys av hur ett offentligt förändringsprojekt ramas in i Göteborg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sofia Westman; [2018-10-29]
  Nyckelord :Campus Näckrosen; diskursteori; framing; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker kommunikationen kring Göteborgs universitets omdebatterade, men hittills outforskade, förändringsprojekt Campus Näckrosen i syfte att upptäcka vilka diskurser och inramningar som används av dels universitetet och dels projektets kritiker. Ett viktigt argument för att granska offentliga organisationers kommunikation är att det allmänna enligt grundlagen har ett uppdrag att behandla alla människor i samhället jämlikt. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av Motiverande samtal avseende livsstilsförändringar hos patienter med typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Löfström; Sofia Westman; [2018]
  Nyckelord :Diet; life style changes; motivational interview; physical activity; type 2 diabetes; weight loss; typ 2 diabetes; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändring; motiverande samtal; viktnedgång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är ett globalt hälsoproblem som kan ge allvarliga komplikationer. Livsstilsförändringar inom fysisk aktivitet och kost kan minska risken för komplikationer och leda till viktnedgång hos patienter med övervikt eller fetma. Motiverande samtal (MI) har som syfte att öka patientens motivation. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling och flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Westman; Giuliana Blomqvist; [2014]
  Nyckelord :flerspråkighet; föräldrasamverkan; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur olika förskolor arbetar med språkutveckling med hjälp av de språk som förekommer bland barnen. Studien grundar sig på följande frågeställningar: 1. Hur kan man arbeta med barnens modersmål för att stödja barnen i deras språkutveckling? 2. LÄS MER