Sökning: "Sofian El Bajdi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofian El Bajdi.

  1. 1. Omklädningsrummet : En studie om elevers uppfattning om miljön i omklädningsrummet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Sofian El Bajdi; [2018]
    Nyckelord :Dusch; kropp; omklädningsrum; kränkande behandling;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad elever i årskurs 7-9 har för åsikter om miljön i omklädningsrummet som används i samband med idrott och hälsa samt vilka faktorer som gör att vissa elever avstår från att byta om och duscha efter idrottslektionen. - Vad anser eleverna om att duscha och byta om öppet med andra elever? - Skiljer sig tjejernas och killarnas erfarenheter av omklädningsrummet åt? Metod Undersökningen är kvantitativ och jag använde mig av en enkätundersökning som omfattar 60 elever. LÄS MER