Sökning: "Sofie Åman Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Åman Eriksson.

  1. 1. Det var en gång… : En innehållsanalys av barnsberättande texter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Sofie Åman Eriksson; [2013]
    Nyckelord :Didaktik; Tidiga skolår; Elevtexter; Skrivundervisning; Kvalitativ textanalys; Innehållsanalys;

    Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att åskådliggöra vad elever skriver om när de skriver berättelser. Undersökningen bygger på texter producerade av två klasser i årskurs ett som analyserats utifrån ett analysschema. Detta analysschema bygger på de frågeställningar som är karaktäristiska för en narrativ textanalys. LÄS MER