Sökning: "Sofie Abrahamsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sofie Abrahamsson.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning : En undersökning av hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar stora företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Louise Abrahamsson; Sofie Tover; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; Redovisning; Lag 2016:947 om ändring i årsredovisningslagen 1995:1554 ; Agentteori;

  Sammanfattning : Från och med verksamhetsåret 2017 måste företag, som uppfyller minst två av gränsvärdena: 250 anställda, 175 Mkr balansomslutning och 350 Mkr nettoomsättning, för första gången enligt lag upprätta en hållbarhetsredovisning. Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) grundar sig i ett EU-direktiv som syftar till att skapa transparens och öppenhet hos företagen. LÄS MER

 2. 2. "Hon är min" ... fast egentligen inte : En komparativ genusanalys av fyra karaktärer i Sookie Stackhouse Series

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Abrahamsson; Deseré Gullberg Husberg; [2016]
  Nyckelord :gender; ascendancy; stereotypes; hegemony; norms; masculinity; femininity; genus; makt; stereotyper; hegemoni; normer; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative analysis between two books from the Sookie Stackhouse series by Charlaine Harris. We chose to work with book 1 - Dead Until Dark and book 10 - Dead in the Family. Our analysis is based on a gender perspective, using the litterature we present in previous research and theory. LÄS MER

 3. 3. Upplysningskrav vid värdering till verkligt värde : En studie om hur företag har anpassat sig till upplysningskraven kring verkligt värde och revisorns roll vid granskningen av dess efterlevnad

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Abrahamsson Söderberg; Axel Rällfors; [2014]
  Nyckelord :Verkligt värde; upplysningskrav; IFRS 13; revisionsberättelse; modifierat uttalande;

  Sammanfattning : De senaste åren har värderingsmetoden värdering till verkligt värde blivit mycket kritiserad. Bland annat anses värderingsmetoden ge allt för stort utrymme för en företagsledning att manipulera de finansiella rapporterna. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors upplevelser av stress inom förlossningsvården. Reflektioner kring likheter och olikheter med sjuksköterskeyrket

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofie Abrahamsson; Elisabet Alinder; [2012-02-17]
  Nyckelord :stress; yrkesroll; barnmorskor; förlossningsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress på arbetsplatsen är ofta förekommande, framförallt i yrken som kännetecknas av relationer till andra människor. Skadliga stressreaktioner uppstår när påfrestningarna på individen är större än förmågan att kunna hantera dem. Inom vårdyrket upplevs stress ofta på grund av stort ansvar och obekväma arbetstider. LÄS MER

 5. 5. Tonåringar på diabetesläger - förmåga till egenvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Abrahamsson; [2011-03-03]
  Nyckelord :Tonåring; Typ 1 diabetes; Förmåga till egenvård; HbA1c;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har typ 1 diabetes ökat med 50 % bland barn och ungdomar i Sverige. Detta syns t.ex. genom att ca 500 barn i åldern 0 – 15 år varje år får typ 1 diabetes och mer än 95 % av dem som insjuknar debuterar före 25 års ålder. LÄS MER