Sökning: "Sofie Alvers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Alvers.

  1. 1. Så sker kunskapsöverföring mellan projekt : En fallstudie om vilken kunskap projektledare överför och hur de överför den

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Sofie Alvers; [2018]
    Nyckelord :Projekt; kunskapsöverföring; lärande mellan projekt;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelsen för hur kunskapsöverföringen sker mellan projekt i en organisation. För att besvara syftet har två forskningsfrågor använts. LÄS MER