Sökning: "Sofie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden Sofie Andersson.

 1. 1. Integrering av hållbarhet inom den traditionella ekonomistyrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; Rahima Shareefi; [2024-02-20]
  Nyckelord :Sustainability; integration sustainability; management control system; triple bottom line; balanced scorecard; sustainability balanced scorecard;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är något som i dagens samhälle är alltmer aktuellt. Vi lever i en värld som kräver att vi rättar oss och anpassar oss efter globala uppmaningar. LÄS MER

 2. 2. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Sjöholm; Moa Nordstedt; Sofie Andersson; [2023]
  Nyckelord :Budpremie; Kvinnor; Förvärv; Styrelse; Riskaversion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket – En kvantitativ studie om kvinnors påverkan på budpremien vid företagsförvärv Seminariedatum: 11 januari 2023 Kurs: FEKH89: Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 högskolepoäng Författare: Sofie Andersson, Moa Nordstedt och Sofia Sjöholm Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Budpremie, kvinnor, förvärv, styrelse, riskaversion Forskningsfråga: Påverkas budpremien vid företagsförvärv när det finns en större representation av kvinnor i styrelsen hos intressenterna? Syfte: Syftet med studien är att analysera om det finns något samband mellan storleken på budpremien vid förvärv och högre andel kvinnor i styrelsen hos intressenterna på den svenska marknaden. Metod: Studien är av kvantitativ karaktär med en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Perioperativa avvikelserapporter ur ett patientsäkerhetsperspektiv - relaterade till anestesisjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anne-Sofie Andersson; Charlotte Westman; [2023]
  Nyckelord :Anaesthetic Nurse; Incident reporting; Operating department; Patient safety; Anestesisjuksköterska; Avvikelserapportering; Operationsavdelning; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas omkring 100 000 patienter av vårdskador inom somatisk sjukvård i Sverige, förutom det lidande som det innebär för den enskilda individen medför det även ökade kostnader på både individ- och samhällsnivå. Det dominerande sättet att arbeta med patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård är genom avvikelserapportering och analysering av negativa händelser. LÄS MER

 4. 4. "Oroa dig inte, allt kommer bli bra" : En litteraturstudie som undersöker barns upplevelser när ett syskon drabbas av barncancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Andersson; Emilia Svensson; [2023]
  Nyckelord :Barncancer; Syskon; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras cirka 350 barn varje år med cancer, något som påverkar hela familjen och inte minst de friska syskonen. De vanligaste cancerformerna hos barn är någon typ av leukemi eller hjärntumör. Syskons anpassning till sjukdomen är olika för alla, men ålder och kunska är av betydelse. LÄS MER

 5. 5. ”I en för digitaliserad bransch är risken stor att jag inte kan identifiera mig som en mäklare” : En studie kring digitaliseringens möjliga påverkan på yrkesidentiteten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Kim Lilja; Sofie Andersson; [2023]
  Nyckelord :Professional identity; professional role; professional status; digitization; professionalism; brokers; the real-estate industry; Yrkesidentitet; yrkesroll; yrkes status; digitalisering; professionalism; mäklare; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to understand the relation between work identity and digitalization. The study contributes to understanding how digitalization affects employees' attitudes towards their work when crucial parts of their duties, that links to their professional identity, are eliminated from their role. LÄS MER