Sökning: "Sofie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Sofie Andersson.

 1. 1. Att synas utan att höras - En kvalitativ studie om öppenvårdens tillämpning av barnperspektivet i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Andersson; Rebecca Granqvist; [2020]
  Nyckelord :child s perspective; children; conversation; participation; social worker; best interest of the child;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? : En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Sofie Andersson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 13; efterlevnad; bransch; företagsstorlek; kluster; lärande; revisionsbyrå; skuldsättningsgrad; ålder;

  Sammanfattning : Titel: Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? – En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlsson och Sofie Andersson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2020 - januari Syfte: Redovisningsreglering utvecklas för att skapa transparens i redovisningsrapporter för att information ska vara jämförbar, men trots detta följs inte regleringen till fullo. Detta tillsammans med implementeringen och avsaknaden av forskning kring redovisningsstandarden IFRS 13 leder fram till studiens syfte: att undersöka i vilken utsträckning börsnoterade företag i Skandinavien efterlever vissa upplysningskrav i IFRS 13, samt om bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder har någon inverkan på efterlevnaden. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter trygghet vid inskolning : En kvalitativ studie om förskollärares strategier att skapa trygghet vid inskolning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofie Andersson; Malin Sahlström; [2020]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; förskollärare; inskolning; anknytningsteorin;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare arbetar för att skapa trygghet för de yngre barnen vid inskolning. Utifrån valt syfte har tre frågeställningar utformats: Hur definieras begreppet trygghet vid inskolning, Hur arbetar förskollärare med att skapa anknytning vid inskolning samt Vilka utmaningar och möjligheter identifieras vid skapandet av trygghet för barn vid inskolning. LÄS MER

 4. 4. The impact of social influence on pre-evacuation behavior - An eye tracking analysis on information gathering during pre-evacuation behavior, comparing normative and informational social influence

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Rebecca Rostedt; Sofie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social influence; informational social influence; normative social influence; pre-evacuation; evacuation; eye-tracking; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study explores social influence within the pre-evacuation phase, which includes a literature review followed by experiments. The study is based on experiments by Latané and Darley (1968) but altered, here using eye tracking to examine if people who are alone use their gaze in the same way as people in a group, when collecting information in the pre-evacuation phase. LÄS MER

 5. 5. Kontroll av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) utan glyfosat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Sofie Pålsson Andersson; [2019]
  Nyckelord :renkavle; Alopecurus myosuroides Huds.; glyfosat; falsk såbädd; intervju;

  Sammanfattning : Renkavle (Alopecurus myosuroides Huds) är ett vinterannuellt gräs som är ett problematiskt ogräs i höstsådda grödor. Syftet med detta kandidatarbete är att genom litteraturstudie och intervjuer beskriva eventuella konsekvenser i bekämpningen av renkavle vid ett glyfosatförbud samt även att beskriva de möjliga kontrollåtgärder som kan tillämpas vid ett förbud. LÄS MER