Sökning: "Sofie Birkenfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Birkenfeldt.

  1. 1. Redovisning av väsentlighetsanalys – kan man se influenser av integrerad rapportering? –En diskursanalys av fyra företag inom klädbranschen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sofie Birkenfeldt; Frida Hammarstrand; [2016-06-14]
    Nyckelord :Väsentlighetsanalys; integrerad rapportering; GRI; ; intressent; hållbarhet;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag förväntas idag ta ett ekonomiskt ansvar, såväl som ett socialt och miljömässigt ansvar. Hållbarhetsredovisning har därför ökat i omfattning och vidare har nya riktlinjer och regler introducerats på området. LÄS MER