Sökning: "Sofie Block"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sofie Block.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av och förutsättningar för att identifiera symtom på depression hos äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård : En metasyntes

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Block; [2020]
  Nyckelord :depression; elderly; experiences; mental illness; meta-synthesis; municipal health care; the tidal model; depression; erfarenheter; kommunal hälso- och sjukvård; metasyntes; psykisk ohälsa; tidvattenmodellen; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat stadigt det senaste decenniet i Sveriges befolkning. Efter 65 års ålder är depression den vanligaste psykiska sjukdomen. Symtomen för depression hos äldre ser oftast annorlunda ut jämfört med hos yngre och kan därför vara svåra att upptäcka. LÄS MER

 2. 2. Kapacitetsuppföljning av genomförd spontdrivning

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Tobias Nilsson; Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tätspont är en vanligt förekommande typ av stödkonstruktion och är i dagslägen den mest tids- och kostnadseffektiva på marknaden. Tätsponter består utav sammanfogade spontplankor i stål som ofta drivs med vibrationsutrustning. LÄS MER

 3. 3. Dagkirurgiska patienters upplevelser av perioperativ information i samband med brachial plexusblockad

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann-Sofie Christiansson; Malin Claesson; [2016-09-16]
  Nyckelord :dagkirurgi; perioperativ; information; kunskap; plexusblockad; delaktighet; upplevelser; day surgery; perioperative; information; knowledge; plexus block; participation; experiences;

  Sammanfattning : Background: Day surgery is well established in the western parts of the world and manypatients pass the surgery unit each day. According to the Patient Act the patient should amongother things, be informed about the methods available for examination and treatment, theexpected care process, and how risks and complications can be avoided. LÄS MER

 4. 4. Skyldigheten att skydda - Vad krävs för att den ska användas?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Olovsson; [2015]
  Nyckelord :Responsibility to protect; Folkrätt; R2P; Public international law; Skyldighet att skydda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Responsibility to protect, eller R2P, är en norm inom FN som uppstod som en reaktion på många av de inomstatliga konflikter som pågick världen över under 90-talet. FN:s misslyckande med att skydda de civila som drabbades av humanitära katastrofer visade på ett behov av förändring gällande möjligheten att ingripa i inomstatliga konflikter. LÄS MER

 5. 5. Performance Assessment of Cerenkov Emission Imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen; Lunds universitet/Medicinsk strålningsfysik, Lund

  Författare :Emma Mellhammar; [2013]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Laddade partiklar med hög energi kan ibland färdas snabbare än ljusets hastighet i det medium det för stunden befinner sig i. När detta sker, emitteras så kallat Cerenkovljus. Ljuset ligger inom det synliga spektret och kan alltså detekteras med vanlig kamerateknik. LÄS MER