Sökning: "Sofie Dämfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Dämfors.

  1. 1. Påverkar familjestrukturen barns deltagande i fritidsaktiviteter? : En kvantitativ studie om barns deltagande i vuxenledda fritidsaktiviteter

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Mattias Dahlqvist; Sofie Dämfors; [2013]
    Nyckelord :C-uppsats; kvantitativ; vuxenledda fritidsaktiviteter; idrott; familjestruktur; barns könstillhörighet; barns ålder; ekonomi; lön; klass.;

    Sammanfattning : Barns deltagande i fritidsaktiviteter har kopplats till ett antal positiva effekter och en givande fritid är en av barnens rättigheter. Frågan är om barn från olika familjestrukturer har samma möjligheter att delta och kan barns möjligheter till deltagande påverkas av föräldrarnas och barnens könstillhörighet. LÄS MER