Sökning: "Sofie Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sofie Gunnarsson.

 1. 1. Undervisning i förskolan : En intervjustudie om hur förskolechefer ser på undervisningsbegreppet i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sofie Gunnarsson; Maria Svahn; [2019]
  Nyckelord :Chefer; förskola; förskollärare; kvalitet; läroplan; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolverket har fått i uppdrag att se över läroplanen för att tydliggöra förskolans uppdrag och öka kvalitén på undervisningen. Med anledning av skolverkets uppdrag vill vi med vår undersökning närmare studera och bidra med kunskap om hur chefer inom förskolan ser på och arbetar med begreppet undervisning samt hur cheferna uppfattar förskollärarnas roll i relation till begreppet undervisning. LÄS MER

 2. 2. Postoperativ smärta hos patienter som genomgått laparoskopisk kolecystektomi : En jämförande registerstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Cajsa Gunnarsson; Sofie Norin; [2019]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; laparoscopic cholecystectomy; postoperative pain; pain assessment; Anestesisjuksköterska; laparoskopisk kolecystektomi; postoperativ smärta; smärtskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förebygga och behandla postoperativ smärta är anestesisjuksköterskans ansvar genom det perioperativa förloppet. Tidigare studier har visat att förekomsten av postoperativ smärta efter laparoskopisk kolecystektomi är hög. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning inom svenska börsnoterade företag : Med fokus på intressentdialogen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Gunnarsson; Sofie Nordmark; [2018]
  Nyckelord :sustainability report; stakeholder dialogue; identification; prioritization; involvement; impact; GRI; Swedish listed companies; hållbarhetsredovisning; intressentdialog; identifiering; prioritering; involvering; inverkan; GRI; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Företags intressenter ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete, där de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna är i centrum. För att företag ska kunna visa att de fullföljer ansvaret kring arbetet med hållbarhet, upprättar företagen en hållbarhetsredovisning, där främst riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI) används. LÄS MER

 4. 4. Atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofie Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :atopisk dermatit; CAD; AD; genetiska riskfaktorer; PKP2; FLG; S100A8; SPINK5;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit hos hund (CAD), är en komplex sjukdom som är brett utspridd hos olika hundraser. Sjukdomen har visats bero på flertalet genetiska mutationer och påverkan från den omgivande miljön. Flera av de genetiska riskfaktorerna för utvecklandet utav CAD påverkar hudbarriären, vilken är en viktig komponent i sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Miljönyttan med att dumpstra : En livscykelanalys av återvinning och användning av matavfall från livsmedelsbutiker i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sofie Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :Matsvinn; Avfallshantering; Dumpstra; Rötning; förbränning; kompostering; livsmedelsbutiker.;

  Sammanfattning : The high level of food waste is a problem that arises along the production of food and is a contribution to climate change. Tons of food is unneccessary produced and in supermarkets large amounts of food that is perfectly edible is thrown away, because they are considered not salable. LÄS MER