Sökning: "Sofie Halldal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Halldal.

  1. 1. Läromedel och andraspråksinlärning : En lärarhandlednings uttryck och utrymme för språkstimulerande aktiviteter ur ett andraspråksperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Sofie Halldal; [2017]
    Nyckelord :Andraspråksinlärning; språkinlärning; läromedel; lärarhandledning; samtal; inkludering;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge inblick i hur ett läromedels lärarhandledning ger uttryck och utrymmeför språkstimulerande aktiviteter ur ett andraspråksperspektiv. Mina forskningsfrågor är: Hurbeskriver lärarhandledningen språkstimulerande aktiviteter? Finns det i lärarhandledningenuppmuntran till språkstimulerande aktiviteter? Hur uttrycks det att läraren utforma sin undervisningför att eleverna ska delta i elev-elev interaktion? Hur beskriver lärarhandledningen att undervisningenkan utformas för att inkludera elever med svenska som andraspråk? Undersökningen bygger på enkvalitativ dokumentanalys av lärarhandledningen till ett läromedel i läsinlärning. LÄS MER