Sökning: "Sofie Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Sofie Hansson.

 1. 1. Flickor med NPF : Ett föräldraperspektiv på specialpedagogiska insatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Hansson; Sofie Rudin; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; NPF-problematik; genus; specialpedagogiskt stöd; flickor; föräldrars upplevelser;

  Sammanfattning : Forskning visar att flickor med NPF-problematik inte får det stöd och de insatser som de behöver i skolan. Det framkommer också i forskning att samverkan mellan skola och hem är viktigt när det kommer till elevers resultat, men att det brister i samverkan mellan skolan och hemmet när det handlar om flickor med NPF-problematik. LÄS MER

 2. 2. Anti-consumption and identity : How the rejection of consumption can be identity-constructing

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Anti-consumption; consumption; neoliberalism; identity; identity-construction;

  Sammanfattning : The choice of anti-consumerism can be driven by both material and idealistic interests and just as for consumption, anti-consumption can be used in the construction of the individual’s identity. Only a few previous studies have looked at the connection between different identities in relation to anti-consumption (such as Cherrier, 2009) and even fewer looked at both the individuals’ perception of the process of becoming an anti-consumer as well as how anti-consumption can be used to build one’s identity. LÄS MER

 3. 3. Att skiljas från sitt eget barn - En kvalitativ studie om inskolning med blicken på vårdnadshavaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lisa Hansson; Sofie Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :inskolning; anknytning; vårdnadshavare; trygghet;

  Sammanfattning : Innehållet i denna studie omfattar inskolning från ett vårdnadshavarperspektiv med utgångspunkt från Broberg, Hagström och Brobergs (2012) utveckling av anknytningsteorin. De frågeställningar som ligger till grund för undersökningen har hjälpt oss att uppnå studiens syfte, vilket är att undersöka vårdnadshavares upplevelser av en inskolningsprocess. LÄS MER

 4. 4. TILLFÄLLIGHETER FRÄMJAR BARA DET FÖRBEREDDA SINNET : En kvalitativ studie om övergången från arbetslöshet till anställning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Björklund; Sofie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Tillfälligheter; övergångar; Planned happenstance; färdigheter; vägledning.;

  Sammanfattning : Idag behöver individen vara anpassningsbar och redo att ta vara på vad som kommer dens väg för att hänga med i den ständigt föränderliga arbetsmarknaden. Planned happenstance är en karriärteori som uppmuntrar till att utveckla färdigheter och attityder som hjälper individen anpassa sig och att vara mer förberedd på att se nya möjligheter i karriären. LÄS MER

 5. 5. "För dom som är stora ska ta hand om dom som är små" : En innehållsanalys om hur våld i nära relationer konstrueras i problemorienterad barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Olsson; Sofie Hansson; [2018]
  Nyckelord :constructions; gender; normalization process; child abuse; domestic violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : When we discovered that children's literature is actively used in social work as a therapeutic tool for children whom have been exposed to domestic violence, we chose to analyse what these books were mediating to children. The aim of our study was to reveal how domestic violence is constructed in children's literature. LÄS MER