Sökning: "Sofie Hidnäs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Hidnäs.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att bedriva omvårdnad på mixade vårdsalar

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Sofie Hidnäs; [2015]
    Nyckelord :integritet; mixade vårdsalar; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Mixade vårdsalar innebär att män och kvinnor vårdas på samma sal. På detta sätt utnyttjas sjukhusens vårdplatser till fullo och färre patienter som är i behov av sjukhusvård behöver placeras på en avdelning inom en annan specialitet eller transporteras till andra sjukhus. LÄS MER