Sökning: "Sofie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden Sofie Johansson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att genomgå en bröstcancerbehandling : En kvalitativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Amanda Johansson; Sofie Andersson; [2022]
  Nyckelord :Bröstcancer; personcentrerad omvårdnad; stöd; upplevelser; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. År 2020 drabbades ca. 7500 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Att behandla sin bröstcancer börjar oftast med kirurgi till följd av någon form av tilläggsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Johansson; Vanessa Olli; [2022]
  Nyckelord :blodtryck; High Definition Oscillometry; icke-invasiv; oro; position; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Indirekt blodtrycksmätning är vanligt förekommande på klinik och används inom veterinärmedicin för att ge information om den kardiovaskulära funktionen hos patienten. För att erhålla tillförlitliga mätresultat är det av betydelse att ha ett standardiserat tillvägagångssätt på kliniken. LÄS MER

 3. 3. Matematik ur ett genusperspektiv : En systematisk litteraturstudie om elevers föreställning, motivation och prestation i matematikundervisningen, utifrån ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Maja Blidstål; Helena Johansson; Sofie Dahl; [2022]
  Nyckelord :Genus; matematikundervisning; föreställning; motivation; prestation;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien inriktar sig på att uppmärksamma matematikämnets påverkan av samhällets syn på könstillhörighet. Syftet med litteraturstudien är att utifrån ett genusperspektiv, belysa elevers föreställning, motivation och prestation i matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Genus : Ur förskolepersonalens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofie Johansson; Johanna Lindén; [2022]
  Nyckelord :genus; förskolepersonal; förskola; synsätt; bemötande; miljö;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi förskolepersonalens perspektiv kring genus. Genus blir påverkad av många samhälleliga faktorer och dessa faktorer påverkar förskolepersonalens bemötande och synsätt. LÄS MER

 5. 5. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER